شاهین

شاهین ها
شاهین ها
ليل (♂ و ♀) – Falco subbuteo
اندازه : ۳۵ سانتیمتر

بحري – Falco peregrinus
اندازه : ۴۵ سانتیمتر

طرلان – Accipiter gentilis
اندازه : ۵۰ سانتیمتر

سارگپه چشم سفيد (♂ و ♀) – Butastur teesa
اندازه : ۵۵ سانتیمتر

سنقر گندم زار (♀) – Circus pygargus
اندازه : ۴۵ سانتیمتر

دليجه (♂ و ♀) – Falco tinnunculus
اندازه : ۳۴ سانتیمتر

ترمتاي (♂ و ♀) – Falco columbarius
اندازه : ۳۲ سانتیمتر

ترمتاي سر حنايي (♂ و ♀) – Falco chicquera
اندازه : ۳۳ سانتیمتر۳ سانتیمتر

لاچين – Falco biarmicus
اندازه : ۴۲ سانتیمتر

بالابان – Falco cherrug
اندازه : ۴۵ سانتیمتر

شاهين – Falco pelegrinoides
اندازه : ۴۵ سانتیمتر

پيغو (♂ و ♀) – Accipiter brevipes
اندازه : ۵۵ سانتیمتر

پيغوي کوچک (♂ ) – Accipiter badius
اندازه : ۴۵ سانتیمتر

ترمتاي پا سرخ (♂ و ♀) – Falco vespertinus
اندازه : ۳۰ سانتیمتر

قرقي – Accipiter nisus
اندازه : ۳۲ سانتیمتر

دليجه کوچک (♂ ) – Falco naumanni
اندازه : ۳۰ سانتیمتر

طراحی و ساخت : کاظم پرستگاری

نظر خود را ارسال كنيد

صفحه اصلی
صفحه اصلی
آلبوم تصاویر
آرشیو
آرشیو
تماس با ما
تماس با ما