اردک و مرغابی

اردک و مرغابی
اردک و مرغابی
کله سبز – Anas platyrhynchos
اندازه : ۵۷ سانتیمتر

فیلوش (♂ و ♀) – Anas acuta
اندازه : ۵۵ سانتیمتر

نوک پهن (♂ و ♀) – Anas clypeata
اندازه : ۵۰ سانتیمتر

گیلار (♂ و ♀) – Anas penelope
اندازه : ۴۵ سانتیمتر

خوتکا – Anas crecca
اندازه : ۳۵ سانتیمتر

اسکوتر بال سفید (♂ و ♀) – Melanitta fusca
اندازه : ۵۵ سانتیمتر

اسکوتر سیاه – Melanitta nigra
اندازه : ۴۸ سانتیمتر

اردک سر حنایی (♂ و ♀) – Aythya ferina
اندازه : ۴۵ سانتیمتر

اردک تاجدار (♂ و ♀) – Netta rufina
اندازه : ۵۵ سانتیمتر

اردک دم دراز (♂ و ♀) – Clangula hyemalis
اندازه : ۳۵ سانتیمتر

اردک بلوطی (♂ و ♀) – Aythya nyroca
اندازه : ۴۰ سانتیمتر

اردک سر سیاه – Aythya marila
اندازه : ۴۷ سانتیمتر

اردک سیاه کاکل (♂ و ♀) – Aythya fuligula
اندازه : ۴۳ سانتیمتر

اردک ارده ای – Anas strepera
اندازه : ۵۰ سانتیمتر

اردک مرمری (♂ و ♀) – Anas angustirostris
اندازه : ۳۸ سانتیمتر

اردک سر سفید – Oxyura leucocephala
اندازه : ۴۵ سانتیمتر

اردک چشم طلایی (♂ و ♀) – Bucephala clangula
اندازه : ۴۵ سانتیمتر

مرگوس سفید (♂ و ♀) – Mergus albellus
اندازه : ۴٠ سانتیمتر

طراحی و ساخت : کاظم پرستگاری

صفحه اصلی
صفحه اصلی
آلبوم تصاویر
آرشیو
آرشیو
تماس با ما
تماس با ما