کاکایی

کاکایی
کاکایی
کاکایی پشت سیاه بزرگ – Larus marinus
اندازه : ۷٢ سانتیمتر

کاکایی پشت سیاه – Larus fuscus
اندازه : ۵٣ سانتیمتر

کاکایی بزرگ – Larus ichthyaetus
اندازه : ۶٧ سانتیمتر

کاکایی نقره ای (♂ و ♀) – Larus argentatus
اندازه : ۵۵ سانتیمتر

کاکایی صورتی (♂ و ♀) – Larus genei
اندازه : ۴٢ سانتیمتر

کاکایی کوچک (زمستان – تابستان) – Larus minutus
اندازه : ٢۷ سانتیمتر

کاکایی نوک سبز – Larus canus
اندازه : ۴٠ سانتیمتر

کاکایی سر سیاه (زمستان – تابستان) – Larus ridibundus
اندازه : ٣٧ سانتیمتر

کاکایی دودی – Larus hemprichii
اندازه : ۴١ سانتیمتر

پرستوی دریایی کاکلی کوچک – Sterna bengalensis
اندازه : ٣۶ سانتیمتر

پرستوی دریایی بد صدا – Sterna sandvicensis
اندازه : ۴٠ سانتیمتر

پرستوی دریایی کوچک (♂ و ♀) – Sterna albifrons
اندازه : ٢۴ سانتیمتر

پرستوی دریایی معمولی (♂ و ♀) – Sterna hirundo
اندازه : ٣۵ سانتیمتر

-
-

طراحی و ساخت : کاظم پرستگاری

صفحه اصلی
صفحه اصلی
آلبوم تصاویر
آرشیو
آرشیو
تماس با ما
تماس با ما