اطلس پرندگان ایران و خاورمیانه

به نام خداوند خالقی که زیبا است و زیبائی را دوست دارد. سبحان است، و ستایش، او را سزد. یکتا است، و بزرگترین است.

اطلس پرندگان ایران و خاورمیانه ،مجموعه ای شخصی است که حدود ۶۰۰ قطعه از گونه های مختلف پرندگان ایران و خاورمیانه را شامل می شود.

این مجموعه منحصر به فرد که ساخت آن حدود ۳۰ سال به طول انحامیده است، معرف اغلب خصوصیات پرنده شناسی، از قبیل اندازه، رنگ، وزن و کلیه افتراق‌های فصلی و جنسی، تمایز گونه ای یک جنس، رده و خانواده می باشد. اطلس مذکور به گونه ای طراحی شده است که علاوه بر حفظ موازین هنری و اصول زیبایی شناسی، نشان دهنده ژست پرندگان در طبیعت نیز می باشد. ایستایی این پرندگان روی دو پای خود بدون اینکه تکیه گاهی داشته باشند، موضوعی شاخص در شیوه طراحی و ساخت این مجموعه است.

موادی که برای ساخت پرندگان این مجموعه به کار رفته از ترکیبی مخصوص تهیه شده که دارای خصوصیاتی از جمله فساد ناپذیری، استحکام بالا، قابلیت رنگ پذیری و عدم شعله ور شدن است. مقاومت بالا نسبت به ضربه و مهمتر از همه لب پران نشدن از دیگر ویژگیهای این مواد محسوب می شود.

در کنار هم قرار گرفتن انواع گونه‌ها به خصوص گونه‌های کمیاب و در حال انقراض که در کمتر موزه، پارک طبیعی و یا باغ پرندگان قابل مشاهده می‌باشند، از ویژگی‌های خاص این مجموعه است و مجموعه حاضر راتبدیل به اطلسی کامل و مجسم از پرندگان ایران و خاورمیانه نموده است.

کاظم پرستگاری

The Birds of Iran and Middle East

اطلس پرندگان ایران و خاور میانه

بخشی از کلکسیون شخصی اطلس پرندگان ایران و خاورمیانه

کاظم پرستگاری

The Birds of Iran and Middle East

اطلس پرندگان ایران و خاور میانه

درنای سفید سیبری

درنای سفید سیبری

درنای سفید سیبری

Siberian White Crane

Grus Leucogeranus

اندازه هر کدام : ۱۳۵ سانتیمتر

ساخت : ۱۳۷۸

طراحی و ساخت : کاظم پرستگاری

کبک

کبک
کبک

Chukar Partridge

Alectoris chukar

اندازه هر کدام : ۳۳ سانتیمتر

طراحی و ساخت : کاظم پرستگاری

توکا

توکا
توکا
توکای سیاه (♂ و ♀) – Turdus merula
اندازه  : ۲۵ سانتیمتر

توکای پشت بلوطی – Turdus pilaris
اندازه  : ۲۵ سانتیمتر

توکای بزرگ – Turdus viscivorus
اندازه  : ۲۶ سانتیمتر

توکای باغی – Turdus philomelos
اندازه  : ۲۲ سانتیمتر

توکای بال سرخ – Turdus iliacus
اندازه  : ۲۱ سانتیمتر

توکای گلو سیاه – Turdus Ruficollis
اندازه  : ۲۳ سانتیمتر

طراحی و ساخت : کاظم پرستگاری

کاکایی

کاکایی
کاکایی
کاکایی پشت سیاه بزرگ – Larus marinus
اندازه : ۷٢ سانتیمتر

کاکایی پشت سیاه – Larus fuscus
اندازه : ۵٣ سانتیمتر

کاکایی بزرگ – Larus ichthyaetus
اندازه : ۶٧ سانتیمتر

کاکایی نقره ای (♂ و ♀) – Larus argentatus
اندازه : ۵۵ سانتیمتر

کاکایی صورتی (♂ و ♀) – Larus genei
اندازه : ۴٢ سانتیمتر

کاکایی کوچک (زمستان – تابستان) – Larus minutus
اندازه : ٢۷ سانتیمتر

کاکایی نوک سبز – Larus canus
اندازه : ۴٠ سانتیمتر

کاکایی سر سیاه (زمستان – تابستان) – Larus ridibundus
اندازه : ٣٧ سانتیمتر

کاکایی دودی – Larus hemprichii
اندازه : ۴١ سانتیمتر

پرستوی دریایی کاکلی کوچک – Sterna bengalensis
اندازه : ٣۶ سانتیمتر

پرستوی دریایی بد صدا – Sterna sandvicensis
اندازه : ۴٠ سانتیمتر

پرستوی دریایی کوچک (♂ و ♀) – Sterna albifrons
اندازه : ٢۴ سانتیمتر

پرستوی دریایی معمولی (♂ و ♀) – Sterna hirundo
اندازه : ٣۵ سانتیمتر

-
-

طراحی و ساخت : کاظم پرستگاری

شاهین

شاهین ها
شاهین ها
لیل (♂ و ♀) – Falco subbuteo
اندازه : ۳۵ سانتیمتر

بحری – Falco peregrinus
اندازه : ۴۵ سانتیمتر

طرلان – Accipiter gentilis
اندازه : ۵۰ سانتیمتر

سارگپه چشم سفید (♂ و ♀) – Butastur teesa
اندازه : ۵۵ سانتیمتر

سنقر گندم زار (♀) – Circus pygargus
اندازه : ۴۵ سانتیمتر

دلیجه (♂ و ♀) – Falco tinnunculus
اندازه : ۳۴ سانتیمتر

ترمتای (♂ و ♀) – Falco columbarius
اندازه : ۳۲ سانتیمتر

ترمتای سر حنایی (♂ و ♀) – Falco chicquera
اندازه : ۳۳ سانتیمتر۳ سانتیمتر

لاچین – Falco biarmicus
اندازه : ۴۲ سانتیمتر

بالابان – Falco cherrug
اندازه : ۴۵ سانتیمتر

شاهین – Falco pelegrinoides
اندازه : ۴۵ سانتیمتر

پیغو (♂ و ♀) – Accipiter brevipes
اندازه : ۵۵ سانتیمتر

پیغوی کوچک (♂ ) – Accipiter badius
اندازه : ۴۵ سانتیمتر

ترمتای پا سرخ (♂ و ♀) – Falco vespertinus
اندازه : ۳۰ سانتیمتر

قرقی – Accipiter nisus
اندازه : ۳۲ سانتیمتر

دلیجه کوچک (♂ ) – Falco naumanni
اندازه : ۳۰ سانتیمتر

طراحی و ساخت : کاظم پرستگاری

حواصیل

حواصیل
حواصیل
حواصیل خاکستری (♂ و ♀) – Ardea cinerea
اندازه : ۹۰ سانتیمتر

اگرت بزرگ  (♂ و ♀) – Egretta alba
اندازه : ۸۸ سانتیمتر

حواصیل ارغوانی – Ardea purpurea
اندازه : ۷۸ سانتیمتر

بوتیمار – Botaurus stellaris
اندازه : ۷۵ سانتیمتر

گاوچرانک – Bubulcus ibis
اندازه : ۵۰ سانتیمتر

اگرت ساحلی (شکل تیره و روشن) – Egretta gularis
اندازه : ۵۵ سانتیمتر

بوتیمار کوچک – Ixobrychus minutus
اندازه : ۳۵ سانتیمتر

حواصیل شب – Nycticorax nycticorax
اندازه : ۶۰ سانتیمتر

اگرت کوچک – Egretta garzetta
اندازه : ۵۵ سانتیمتر

حواصیل زرد – Ardeola ralloides
اندازه : ۴۵ سانتیمتر

حواصیل سبز – Boturides striatus
اندازه : ۴۶ سانتیمتر

-
-

طراحی و ساخت : کاظم پرستگاری

اردک و مرغابی

اردک و مرغابی
اردک و مرغابی
کله سبز – Anas platyrhynchos
اندازه : ۵۷ سانتیمتر

فیلوش (♂ و ♀) – Anas acuta
اندازه : ۵۵ سانتیمتر

نوک پهن (♂ و ♀) – Anas clypeata
اندازه : ۵۰ سانتیمتر

گیلار (♂ و ♀) – Anas penelope
اندازه : ۴۵ سانتیمتر

خوتکا – Anas crecca
اندازه : ۳۵ سانتیمتر

اسکوتر بال سفید (♂ و ♀) – Melanitta fusca
اندازه : ۵۵ سانتیمتر

اسکوتر سیاه – Melanitta nigra
اندازه : ۴۸ سانتیمتر

اردک سر حنایی (♂ و ♀) – Aythya ferina
اندازه : ۴۵ سانتیمتر

اردک تاجدار (♂ و ♀) – Netta rufina
اندازه : ۵۵ سانتیمتر

اردک دم دراز (♂ و ♀) – Clangula hyemalis
اندازه : ۳۵ سانتیمتر

اردک بلوطی (♂ و ♀) – Aythya nyroca
اندازه : ۴۰ سانتیمتر

اردک سر سیاه – Aythya marila
اندازه : ۴۷ سانتیمتر

اردک سیاه کاکل (♂ و ♀) – Aythya fuligula
اندازه : ۴۳ سانتیمتر

اردک ارده ای – Anas strepera
اندازه : ۵۰ سانتیمتر

اردک مرمری (♂ و ♀) – Anas angustirostris
اندازه : ۳۸ سانتیمتر

اردک سر سفید – Oxyura leucocephala
اندازه : ۴۵ سانتیمتر

اردک چشم طلایی (♂ و ♀) – Bucephala clangula
اندازه : ۴۵ سانتیمتر

مرگوس سفید (♂ و ♀) – Mergus albellus
اندازه : ۴٠ سانتیمتر

طراحی و ساخت : کاظم پرستگاری

صفحه اصلی
صفحه اصلی
آلبوم تصاویر
آرشیو
آرشیو
تماس با ما
تماس با ما